نمونه کارها – قالب ۲

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

ابگیر فرش لوله‌ای

ابگیر فرش لوله‌ای

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

ابگیر فرش لوله‌ای

ابگیر فرش لوله‌ای

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی