دستگاه آبگیر فرش لوله ای
دارای تابلو برق فول اتوماتیک
آبگیری تا ۹۷ درصد در عرض دو دقیقه

دستگاه آبگیر فرش دستگاه آبگیر فرش لوله ای